قوانین کنسلی ایرلاین زاگرس

رده - کلاس نرخی

از 15دقیقه بعد از صدور بلیت تا 12ظهر سه روز قبل از پرواز

تا 12 ظهر 1 روز قبل پرواز

تا 3 ساعت قبل پرواز

از سه ساعت قبل پرواز به بعد

D,I,Z
%20 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%50 جریمه
M,N,Q,X,R,U,V,W,Y
%30 جریمه
%40 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
H,K,L
%40 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه
O,E,B
%50 جریمه
%60 جریمه
%80 جریمه
%90 جریمه