قوانین کنسلی ایرلاین کارون (نفت)

رده - کلاس نرخی

از لحظه صدور تا ساعت 12 روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 3 ساعت مانده به پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز تا بعدر از پرواز No Show

B/E/H/K/L/M/N/Q/R/S/U/V/W/Y/BB/EB/HB/KB/LB/ MB/NB/RB/UB/VB/WB/YB/BD/ED/HD/KD/LD/ND/ QD/RD/UD/VD/ WD/YD/BE/EE/HE/KE/LE/ME/NE/QE/RE/SE/UE/VE
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
WE/YE/BF/EF/HF/KF/LF/MF/NF/QF/RF/SF/UF/VF/ WF/YF/BH/EH/ KH/LH/MH/NH/QH/RH/SH/UH/ VH/WH/YH/BM
%50 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
EM/HM/KM/LM/MM/QM/RM/ SM/VM/WM/YM/BN/EN/LN/MN/NN/VN/WN/YN/ BO
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه