قوانین کنسلی ایرلاین ماهان

رده - کلاس نرخی

تا 12 ظهر 1 روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3ساعت مانده به پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز و به بعد (No Show )

کلیه کلاس ها
%30 جریمه
%40 جریمه
%60 جریمه