قوانین کنسلی ایرلاین کاسپین

رده - کلاس نرخی

تا ساعت 12 یک روز قبل پرواز

از ساعت 12 روزقبل پرواز تا 4 ساعت مانده به پرواز

از 4 ساعت مانده به پرواز به بعد (No Show)

J/JF/S/JB/JH/JD/TT/C/CT/CH/CR/CM
%50 جریمه
%70 جریمه
%85 جریمه
RE/RD/RH/RB/RF/R
%50 جریمه
%80 جریمه
%90 جریمه
ZD/ZH/ZB/ZF/Z
%70 جریمه
%90 جریمه
%100 جریمه
Q/QF/QB/QH/QD/W/WF/WB/N/NF/NB/SF/X/H/HF/P/PF/PB/M/ML/MF/K/KF/L/LF/LB/LH/I/IF/IB/IH/IE/V/A/F/D/U
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه