قوانین کنسلی ایرلاین کاسپین

رده - کلاس نرخی

تا ساعت 12 روز قبل پرواز

از ساعت 12 ظهر روز قبل پرواز به بعد

RE-RD-RH-RB-RF-R-PB-PF-P-HF-H-SF-S-X-NB-NF-N-
%30 جریمه
%50 جریمه
WB-WF-W- QD-QH-QB-QF-Q-ZD-ZH-ZB-ZF-Z-J-JF-JB-JH-JD
%30 جریمه
%50 جریمه
LH-LB-LF-L-KF-K
%50 جریمه
%80 جریمه
M
%40 جریمه
%70 جریمه
I-IE-IH-IB-IF-D-U-F-A-V
%100 جریمه
%100 جریمه