قوانین کنسلی ایرلاین آسمان

رده - کلاس نرخی

تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز

از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز و به بعد

D,I,Z
%30 جریمه
%50 جریمه
Y,W,V,S
%40 جریمه
%60 جریمه
U,R,X,Q,N,T
%40 جریمه
%60 جریمه
M
%40 جریمه
%60 جریمه
L,K,H,B,E
%50 جریمه
%70 جریمه
O
%40 جریمه
%60 جریمه